دعای نماز صبح من. . .


یعنـــے می شود روزے برسَـــد کـــــه بیایــے. . .
مــَرا در آغــــوش بگیری، بخواهم گله کُــــنَم. . .
بگویے هیــــــس. . .
همه کابـــوس ها تمـــــــام شد . . .
بَــراے همیشه مالـــــه مَــن شُـدے "دیوونه"

/ 4 نظر / 5 بازدید
زری

سلام ولن شما هم به خوشی..........[گل][گل][گل]