نیستی، ولی من به یادتم. . .


دلــــم تـنــــــگ اســت . . . ! امـا هنــــوز، تـــــــو در آن جـا مـیــشـــوی . . . چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!

/ 1 نظر / 12 بازدید
م ا ه ی

زیباست اما غم انگیزه....