هواتو کردم. . .


چه شده؟ ای دل "دیوانه" هوایش کردی؟
با دو چشمان پر از اشک صدایش کردی؟
گفته بودم که دلش معدن بی معرفتی ست
تو نشستی و دلت خوش به وفایش کردی. . .

/ 1 نظر / 13 بازدید
میم

[ناراحت]