آِی کجایی. . .

 

این منم مرد تا همین دیروز، مرد پابند آرزوهایت

مرد یک عمر کودکی کردن، لابه لای بلندِ موهایت

 

خاطرت هست روزگارم را، جایگاه مقدسی بودم

وزن یک عشق روی دوشم بود، من برای خودم کسی بودم. . .

 

 

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
تارا

منم همون اشنای قدیمی

یــــــاســـــــــ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩ … می توان عاشق ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ پدﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ چهره خسته ی مادربود و آن را بوسید ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺻﺪﺍﯼِ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯِ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼِ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﻨﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺑَﺨششایشش … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ … ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ , ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ : ﺁﺭﯼ ﻋﺎﺷِـــــــﻘـﻢ … ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻨﺪ…