نیستی، ولی من به یادتم. . .


دلــــم تـنــــــگ اســت . . . !
امـا هنــــوز، تـــــــو در آن جـا مـیــشـــوی . . .
چـقــــــــدر ابـعـاد بـودنـت عـجـیــــب اسـت . . . !!


   + saeed - ٧:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/٢٧